<< Июль 2022 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  27  28  29  30 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31

Eesti Panga President

Väljaandja:    Eesti Panga President
Akti liik:    määrus
Teksti liik:    algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:    01.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:    
Avaldamismärge:    RT I, 27.01.2012, 4
Krediidiasutuste maksestatistiline aruandlus

Vastu võetud 24.01.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 91 lõike 1 alusel.
1. peatükk Üldsätted
§ 1. Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded määruse §-s 3 nimetatud aruannete (edaspidi aruanded) sisule ja struktuurile ning aruannete Eesti Pangale esitamise tähtajad ja kord.
§ 2. Määruse kohaldamine

  Määrusega kehtestatud aruandeid on kohustatud koostama ja esitama kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused ja krediidiasutuse filiaalid (edaspidi krediidiasutus või krediidiasutused). Aruanded esitatakse ainult krediidiasutuse Eestis asuva üksuse tegevuse kohta.
2. peatükk Aruanded, nende koostamise põhimõtted ja esitamine
§ 3. Aruanded

  Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama järgmised aruanded:
 1) „Maksete aruanne” koodiga 160 (lisa 1);
 2) „Kaarditehingute ja mobiilimaksete aruanne” koodiga 161 (lisa 2);
 3) „Pangakaartide aruanne” koodiga 162 (lisa 3);
 4) „Pangaautomaatide, müügikohtade ja müügiterminalide aruanne” koodiga 163 (lisa 4);
 5) „Elektrooniliste maksekanalite ja makseviiside aruanne” koodiga 164 (lisa 5).
§ 4. Aruandeperiood ja aruannete esitamise tähtajad

 (1) Paragrahvi 3 punktides 1–2 nimetatud aruannete aruandeperiood on kuu. Paragrahvi 3 punktides 3–5 nimetatud aruannete aruandeperiood on kvartal.

 (2) Paragrahvis 3 nimetatud aruanded esitatakse seitsmendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu.
§ 5. Aruannete esitamine

 (1) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XMLis (Extensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. a määruse nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” kohaselt.

 (2) Vigade tuvastamisel esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt uued korrigeeritud aruanded.

 (3) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.
§ 6. Klassifikaatorite ja rahvusvaheliste standardite kasutamine

 (1) Aruannetes määratakse valuutakood vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 4217 valuutakoodide tabelile ja kirjutatakse suurtähtedega.

 (2) Aruannetes määratakse makseteenuse osutaja/pangakaardi väljaandja asukohaks oleva riigi kood vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabelile ja kirjutatakse suurtähtedega.
3. peatükk Lisades kasutatud mõisted
§ 7. Kasutatud mõisted

  Määruse lisades 1–5 kasutatakse mõisteid §-des 8–15 esitatud tähenduses.
§ 8. Maksete kohta kasutatud mõisted

 (1) Makse on maksja või saaja algatatud sularaha sisse- või väljamakse ning raha ülekanne, sõltumata selle aluseks olevast maksja ja saaja vahelisest õigussuhtest.

 (2) Riigisisene makse on maksetehing, kus nii maksja makseteenuse pakkuja kui ka raha saaja makseteenuse pakkuja asuvad Eesti Vabariigis.

 (3) Piiriülene makse on maksetehing, kus maksja makseteenuse pakkuja või saaja makseteenuse pakkuja asub väljaspool Eesti Vabariiki.

 (4) Suurmakse on makse summas 1 miljon eurot ja enam.

 (5) Jaemakse on makse summas alla 1 miljoni euro.

 (6) Kliendimakse on kliendi algatatud, kliendile laekunud või raha saaja või seadusega sätestatud kolmanda isiku algatatud makse, välja arvatud deebet- ja kreeditraamatupidamiskanne ning sularaha sisse- või väljamakse kliendi enda kontole/kontolt.

 (7) Klient on füüsiline või juriidiline isik (sh aruandva krediidiasutusega lepingulist suhet mitte omav isik), välja arvatud aruandev krediidiasutus.

 (8) Deebet-raamatupidamiskanne on intressi- ja teenustasukanne ning kliendi finantstulult tasumisele kuuluv tulumaks, mis debiteeritakse kliendi kontolt eraldi tehinguna, kuid mille debiteerimiseks ei anna klient krediidiasutusele eraldi maksekorraldust.

 (9) Kreedit-raamatupidamiskanne on intressi- ja dividendikanne ning laenude väljamaksed kliendi kontole.

 (10) SEPA makse on makse, mis vastab Euroopa Maksenõukogu välja töötatud kehtivale SEPA kreeditmaksete skeemi reeglistikule (EPC SEPA Credit Transfer Rulebook, http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm).
§ 9. Tehingute kohta kasutatud mõisted

 (1) Sularahatehing on sularaha sissemaksega algatatud makse või sularaha kaarditehing.

 (2) Kaarditehing on pangakaardi vahendusel teostatud kaardimakse (k.a internetikeskkonnas pangakaardiga sooritatud makse) või sularaha kaarditehing.

 (3) Sularaha kaarditehing on pangakaardi alusel identifitseeritud kliendi poolt sularaha maksmine kontole või kontolt sularaha väljavõtmine.
§ 10. Makseviiside kohta kasutatud mõisted

 (1) Tšekk on väärtpaber, millega tšeki väljaandja käsundab krediidiasutust (tšeki väljamaksja) tšeki alusel õigustatud isikule (maksesaaja) kindlaks määratud rahasumma (tšekisumma) maksmiseks.

 (2) Reisitšekk on sularaha asendav tšekk välisvaluuta ostuks. Reisitšekki saab lunastada ainult reisitšeki omanik.

 (3) Kaardimakse on maksja kontolt saaja kontole maksmiseks tehtud kaarditehing, mis on algatatud kas müügiterminalist või pangaautomaadist.

 (4) E-kaubanduse kaarditehing on internetikeskkonnas pangakaardiga algatatud kaarditehing, mille korral klient sisestab tehingu teostamiseks vajaminevad kaardiandmed.

 (5) Mobiilimakse on müügikohas ostetud kaupade või teenuste eest tasumiseks mobiiltelefonilt algatatud makse.

 (6) Maksekorraldus on raha maksja või raha saaja või seadusega sätestatud kolmanda isiku algatatud korraldus raha maksja ja raha saaja vahelise rahalise kohustuse õiendamiseks.

 (7) Deebet-tüüpi maksekorraldus on maksekorraldus, mille algataja on raha saaja või seadusega sätestatud kolmas isik.

 (8) Otsekorraldus on määratud perioodilisusega korduv deebet-tüüpi maksekorraldus, mille algataja on raha saaja.

 (9) Kreedit-tüüpi maksekorraldus on maksekorraldus, mille algataja on raha maksja.

 (10) Püsikorraldus on määratud perioodilisusega korduv ja kindla suurusega kreedit-tüüpi maksekorraldus, mille algataja on raha maksja.

 (11) Paberil maksekorraldus on raha maksjalt maksja krediidiasutusele paberil edastatud maksekorraldus.

 (12) Telepanga maksekorraldus on raha maksjalt maksja krediidiasutusele püsi- või vallasühenduse (dial-up-ühendus) kaudu spetsiaalse finantstarkvara abil edastatud maksekorraldus.

 (13) Telefonipanga maksekorraldus on raha maksjalt maksja krediidiasutusele telefoni teel edastatud maksekorraldus.

 (14) Internetipanga maksekorraldus on raha maksjalt maksja krediidiasutusele edastatud internetiteenusel põhinev maksekorraldus (k.a WAP-teenusel põhinev maksekorraldus), v.a pangalingi maksekorraldus.

 (15) Mobiili maksekorraldus on raha maksjalt maksja krediidiasutusele mobiiltelefoni teel edastatud maksekorraldus (v.a mobiilimakse).

 (16) Pangalingi maksekorraldus on raha maksjalt maksja krediidiasutusele pangalingi kaudu edastatud maksekorraldus.
§ 11. Pangakaartide kohta kasutatud mõisted

 (1) Pangakaart on krediidiasutuse poolt konto omajale või konto omaja poolt määratud isikule väljastatud kaart kaarditehingute teostamiseks.

 (2) Deebetkaart on pangakaart, millega üldjuhul võib teha kaarditehinguid maksimaalselt kontol oleva raha ulatuses.

 (3) Deebet-sularahakaart on pangakaart, mis on seotud kliendi arvelduskontoga ja võimaldab pangaautomaadis teha ainult sularaha kaarditehinguid.

 (4) Deebet-maksekaart on pangakaart, mis on seotud kliendi arvelduskontoga ning millega teostatud kaarditehingute eest tagasimaksmise kohustus tekib kohe pärast kaarditehingu maksenõude laekumist krediidiasutusse.

 (5) Arvelduskrediidiga deebet-maksekaart on pangakaart, mis on seotud kliendi arvelduskontoga ning millega teostatud kaarditehingute eest tagasimaksmise kohustus tekib kohe pärast kaarditehingu maksenõude laekumist krediidiasutusse. Pangakaardiga seotuna pakub krediidiasutus kliendi arvelduskontole väljastatava arvelduskrediidi võimalust.

 (6) Krediitkaardi funktsionaalsusega deebetkaart on pangakaart, mis on seotud kliendi arvelduskontoga ning võimaldab lisaks tavapärastele deebetkaardi funktsioonidele kasutada mõningaid krediitkaardi funktsioone (nt ostutehingud ja broneeringud interneti kaudu). Kaardiga ei ole seotud krediidilimiiti. Tagasimaksmise kohustus teostatud kaarditehingute eest tekib kohe pärast maksenõude laekumist krediidiasutusse.

 (7) Krediitkaart on pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses.

 (8) Vaba tagasimaksega krediitkaart on krediitkaart, mille kasutamisel tekkinud krediidi tagasimaksmisel puudub kindel tagasimakse tähtaeg.

 (9) Tähtajalise tagasimaksega krediitkaart on krediitkaart, mille kasutamisel tekkinud krediidi tagasimaksmisel on kindel tagasimakse tähtaeg.

 (10) Kombineeritud tagasimaksega krediitkaart on krediitkaart, mille kasutamisel tekkinud krediidi tagasimaksmisel saab kasutada mitut erinevat tagasimakse võimalust.

 (11) Järelmaksukaart on krediitkaart, mille kasutamisel tekkinud krediidi tagasimaksmine toimub määratud maksegraafiku alusel.

 (12) Muu krediitkaart on krediitkaart, mis ei kuulu käesolevas paragrahvis eelnevalt nimetatud krediitkaardiliikide alla.

 (13) Jaemüüja pangakaart on jaemüüja poolt koostöös krediidiasutusega välja antud piiratud kasutusega pangakaart, mis täidab samal ajal nii kliendikaardi kui ka pangakaardi funktsioone.

 (14) Kohalik pangakaart on ainult Eesti Vabariigis kasutusel olev pangakaart.

 (15) Rahvusvaheline pangakaart on pangakaart, mida saab kasutada nii Eesti Vabariigis kui ka väljaspool seda.
§ 12. Pangaautomaatide kohta kasutatud mõisted

 (1) Pangaautomaat on elektrooniline seade, mille abil saab pangakaardiga teostada kaarditehinguid. Müügiterminal ei ole pangaautomaat.

 (2) Sularahaautomaat on pangaautomaat, mille abil saab pangakaardiga teha ainult sularaha kaarditehinguid.

 (3) Sularaha-makseautomaat on pangaautomaat, mille abil saab pangakaardiga teostada kaarditehinguid (k.a määratud maksed).

 (4) Makseautomaat on pangaautomaat, mille abil saab pangakaardiga teostada ainult kaardimakseid.

 (5) Ristkasutuses olev pangaautomaat on krediidiasutuse halduses olev pangaautomaat, milles saab kasutada nii pangaautomaati haldava kui ka teiste krediidiasutuste pangakaarte.
§ 13. Müügikohtade kohta kasutatud mõisted

 (1) Müügikoht on teenuse või kauba müügikoht, kus ostetud teenuste või kaupade eest on võimalik tasuda pangakaardi ja/või mobiiltelefoniga. Ühe ettevõtja erineva asukohaga ehk aadressiga kaupade või teenuste müügikohti peetakse erinevateks müügikohtadeks. Igal müügikohal on unikaalne tunnuskood (liikmenumber).

 (2) Kaardimakse müügikoht on teenuse või kauba müügikoht, kus müügiterminali kaudu on ostetud teenuste või kaupade eest võimalik tasuda pangakaardiga.

 (3) Mobiilimakse müügikoht on teenuse või kauba müügikoht, kus ostetud teenuste või kaupade eest on võimalik tasuda mobiiltelefoniga.

 (4) Kaardi- ja mobiilimakse müügikoht on teenuse või kauba müügikoht, kus ostetud teenuste või kaupade eest on võimalik tasuda nii pangakaardi kui ka mobiiltelefoniga.
§ 14. Müügiterminalide kohta kasutatud mõisted

 (1) Müügiterminal on seade, mis võimaldab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga.

 (2) POS-terminal on elektrooniline makseterminal kaardimaksete teostamiseks (k.a WEB-POS).

 (3) Kassasüsteem on ettevõtja müügisüsteemiga integreeritud elektrooniline makselahendus kaardimaksete teostamiseks.

 (4) Imprinter on mitteelektrooniline seade kaardimaksete teostamiseks, kus kaardi jäljend ning tehingu andmed kajastatakse paberkviitungil.

 (5) E-kaubandus (E-commerce) on makselahendus, mis võimaldab kaardimaksete teostamist internetikaubamajas või e-teenuste pakkumisel internetikeskkonnas.

 (6) Postimüük on kaardivaldaja poolt posti, faksi või telefoni teel edastatud kaardiandmete alusel teostatav kaardimakse.
§ 15. Elektrooniliste maksekanalite kohta kasutatud mõisted

 (1) Elektrooniline maksekanal on maksekanal, mis võimaldab sidekanalite vahendusel või muul viisil teha elektrooniliselt pangatoiminguid.

 (2) Pangatoiming on elektroonilise maksekanali vahendusel kontol oleva vara käsutamine, info vahetamine, lepingu sõlmimine ning muu panga või kolmanda isiku pakutava teenuse kasutamine.

 (3) Telepank on elektrooniline maksekanal, mis võimaldab teha pangatoiminguid spetsiaalse finantstarkvara abil.

 (4) Telefonipank on elektrooniline maksekanal, mis võimaldab teha pangatoiminguid telefoni teel.

 (5) Internetipank on elektrooniline maksekanal, mis võimaldab teha pangatoiminguid interneti (k.a WAP) teel.

 (6) Mobiilipank on elektrooniline maksekanal, mis võimaldab teha pangatoiminguid (v.a WAPi teel tehtavad pangatoimingud) mobiiltelefoni abil.

 (7) Pangaliides on elektrooniline info- ja maksekanal, mis võimaldab spetsiaalse tarkvara abil teha automatiseeritud pangatoiminguid kliendi majandustarkvara ja panga infosüsteemi vahel.
4. peatükk Rakendussätted
§ 16. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Eesti Panga presidendi 23. augusti 2007. a määrus nr 10 „Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine” (RTL 2007, 68, 1212; RT I 2010, 51, 328).
§ 17. Määruse muutmine

  Eesti Panga presidendi 16. detsembri 2010. a määruse nr 25 „Rahvusvaheliste maksete deklareerimise ja maksebilansistatistika koostamiseks vajalike andmete esitamine” (RT I, 20.12.2010, 9) § 2 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  „(6) Makse – maksja või saaja algatatud sularaha sisse- või väljamakse ning raha ülekandmine, sõltumata selle aluseks olevast maksja ja saaja vahelisest õigussuhtest.”.
§ 18. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2012. a.

Andres Lipstok
president

Lisa 1 Maksete aruanne

Lisa 2 Kaarditehingute ja mobiilimaksete aruanne

Lisa 3 Pangakaartide aruanne

Lisa 4 Pangaautomaatide, müügikohtade ja müügiterminalide aruanne

Lisa 5 Elektrooniliste maksekanalite ja makseviiside aruanne

 

Автор: Руководитель Центра от 27.01.2012
Оценка: 

  
 
  
Вы не можете комментировать!

 

CMS Status-X