<< Апрель 2021 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  29  30  31 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30  1  2

Hinnakirja ja sõidusoodustuste kehtestamine avalikul liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel

Väljaandja:    Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:    määrus
Teksti liik:    terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:    01.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:    
Avaldamismärge:    RT I, 31.01.2012, 4

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Võrdle redaktsioone
Hinnakirja ja sõidusoodustuste kehtestamine avalikul liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel

Vastu võetud 19.10.2007 nr 78
RTL 2007, 83, 1412
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

Määrus kehtestatakse «Ühistranspordiseaduse» § 24 lõike 2 punkti 2, § 29 lõike 1 punkti 2 ja § 30 lõike 1 alusel.
§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel avalikul liiniveol reisijate ja sõidukite riigi poolt tellitavate ülevedude kõrgeimad sõidupiletihinnad ja sõidusoodustused.
[RT I, 31.01.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
§ 2.  Hinnakiri parvlaevaliinidel

  Määrusega kehtestatakse §-s 1 nimetatud parvlaevaliinidel reisijate ja sõidukite üleveo hinnakiri vastavalt määruse lisale. Üleveo eest tasumine §-s 1 nimetatud parvlaevaliinidel toimub üksnes käesoleva määrusega kehtestatud hindadest lähtudes ning tasu üleveo eest võib sisaldada vaid käesolevas määruses sätestatud tasukomponente.
[RT I, 31.01.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
§ 21.  Broneerimistasu

 (1) Sõidukipileti hinna osana on vedajal õigus reisijatelt võtta broneerimistasu ainult juhul, kui sõidukipilet broneeritakse piletimüügikassas.

 (2) Broneerimistasu ei või ületada 1,6 eurot ühe sõidukipileti kohta.
[RT I, 31.01.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]
§ 3.  Tasuta sõit parvlaevaliinidel

  Paragrahvis 1 nimetatud parvlaevaliinidel on vedaja kohustatud tasuta vedama:
 1) eelkooliealisi lapsi;
 2) puudega lapsi, sügava puudega 16-aastaseid ja vanemaid isikuid ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või nägemispuudega isikut saatvat juhtkoera.
§ 4.  Sõidusoodustused parvlaevaliinidel

 (1) Paragrahvis 1 nimetatud parvlaevaliinidel võimaldatakse määruse lisas esitatud hinnakirjas toodud reisija sooduspiletiga sõita järgmistel isikutel:
 1) puudega lapse või sügava puudega isiku saatjal puudega lapse või isiku puuet tõendava dokumendi esitamisel;
 2) päevases õppevormis õppival õpilasel õpilaspileti esitamisel;
 3) perioodil 1. jaanuar kuni 15. juuni ja 1. september kuni 31. detsember statsionaarses õppevormis õppival üliõpilasel üliõpilaspileti esitamisel;
 4) Eesti Vabariigi pensionäril pensionitunnistuse esitamisel;
 5) Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinil isikule, kelle elukoht asub rahvastikuregistri järgi Saare maakonnas ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinil isikule, kelle elukoht asub rahvastikuregistri järgi Hiiu maakonnas;
[RT I, 29.01.2011, 1 - jõust. 01.02.2011]
 6) Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel üleveetavate liinibusside reisijatele.
[RT I, 29.01.2011, 1 - jõust. 01.02.2011]

 (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud sõidusoodustuse saamise õiguse tõendamiseks esitab isik ID-kaardi.
[RT I, 29.01.2011, 1 - jõust. 01.02.2011]

 (2) Puudega last või sügava puudega isikut transportivale sõiduautole võimaldatakse ülevedu eelisjärjekorras.

 (3) Paragrahvi 6 lõikes 11 nimetatud sõiduki juhil on õigus osta reisija sooduspilet.
[RT I, 29.01.2011, 1 - jõust. 01.02.2011]
§ 5.  Lisakoefitsientide rakendamine sõidukite üleveol

 (1) Koos §-s 2 nimetatud üleveo hinnakirjaga rakendatakse alljärgnevaid lisakoefitsiente:
 1) üle 2,5 m laiusega sõiduki üleveo hinnale rakendatakse koefitsienti 1,5;
 2) üle 4,0 m kõrgusega sõiduki üleveo hinnale rakendatakse koefitsienti 2,0;
 3) Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa suunal reedel alates kella 13.00 rakendatakse sõiduki üleveo hinnale koefitsienti 1,5;
 4) [Kehtetu - RT I 2010, 64, 470 - jõust. 13.09.2010]
 5) Kuivastu-Virtsu ja Heltermaa-Rohuküla suunal pühapäeval alates kella 13.00 rakendatakse sõiduki üleveo hinnale koefitsienti 1,5;
 6) [Kehtetu - RT I 2010, 64, 470 - jõust. 13.09.2010]

 (2) Lõike 1 punktides 3 ja 5 toodud koefitsienti ei rakendata Eesti liiklusregistrisse kantud busside üleveo hinnale ja §-s 6 nimetatud sõidukite üleveo hinnale.
[RT I, 29.01.2011, 1 - jõust. 01.02.2011]
§ 6.  Soodustuse rakendamine sõidukite üleveol

 (1) Kuivastu-Virtsu ning Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel veoteenuse osutamisel rakendatakse vedajaga kliendikaardi kasutuslepingu sõlminud füüsilise ja juriidilise isiku mootorratta, sõiduauto ja selle järel veetava kerghaagise üleveol määruse lisas esitatud hinnakirjas toodud soodushinda ühel konkreetsel parvlaevaliinil.
[RT I, 31.01.2012, 1 - jõust. 01.04.2012]

 (11) Kliendikaardi kasutuslepingu võib sõlmida füüsilise või juriidilise isikuga, kelle asukohaks äriregistris või elukohaks rahvastikuregistris on märgitud Saare maakond soodustuse saamiseks Virtsu-Kuivastu liinil, või Hiiu maakond soodustuse saamiseks Heltermaa-Rohuküla liinil tingimusel, et sõiduki registreerimistunnistusele on eelnimetatud isik kantud omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana.
[RT I, 29.01.2011, 1 - jõust. 01.02.2011]

 (2) [Kehtetu - RT I, 29.01.2011, 1 - jõust. 01.02.2011]

 (3) Vedaja on kohustatud kontrollima soodushinda võimaldavate kliendikaartide kasutuslepingu sõlmimisel isiku elu- või asukohta vastavalt rahvastikuregistrist või äriregistrist ning sõiduki kuuluvust ja liiki liiklusregistrist.
§ 7.  Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]
§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Lisa Reisijate ja sõidukite üleveo hinnakiri Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel

 

Автор: Руководитель Центра от 30.01.2012
Оценка: 

  
 
  
Вы не можете комментировать!

 

CMS Status-X