<< Июль 2022 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  27  28  29  30 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31

Haridus- ja noorsooprojektide toetamise kord Pärnu linna eelarvest

Väljaandja: Pärnu Linnavolikogu
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT IV, 02.02.2012, 3
 

Haridus- ja noorsooprojektide toetamise kord Pärnu linna eelarvest

Vastu võetud 19.06.2003 nr 31
jõustumine 01.07.2003

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva korraga sätestatakse Pärnu linna eelarvest haridus- ja noorsooprojektidele (edaspidi projektid) toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ning toetuse eraldamise alused.

 (2) Toetuse eesmärgiks on hariduse ja noorsootöö edendamine Pärnu linnas.

§ 2.  Eelarve

  Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) toetab projekte igal kalendriaastal vastavalt Pärnu Linnavolikogu poolt kinnitatud linnavalitsuse haridusosakonna (edaspidi haridusosakond) eelarvele.

§ 3.  Taotluse esitajad

  Toetuse taotluse võivad esitada nii üksikisikud kui asutused ja juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on hariduse ja noorsootöö edendamine Pärnu linnas.

§ 4.  Taotluse esitamise tähtajad

  Haridusprojektide taotlusi esitatakse kaks korda aastas, märtsi- ja oktoobrikuus. Noorsooprojektide taotlusi esitatakse kaks kord aastas, aprilli- ja novembrikuus.

§ 5.  Taotluse vormid

  Toetuse taotlused tuleb esitada vastaval taotluse vormil, mille töötab välja ja avalikustab haridusosakond Pärnu linna veebilehel. Info taotluste esitamise kohta avalikustab haridusosakond kohalikus ajalehes.

§ 6.  Valdkonnad ja osalemine koostööprogrammides

 (1) Haridusprojekte toetatakse järgmistes valdkondades:
 1) haridusuuendus, kooliuuendus, haridusalased uuringud;
 2) haridusalased konverentsid, seminarid, nõupidamised, üritused;
 3) haridusasutustevahelised üritused;
 4) haridusasutuse traditsioonide jätkamine, kooliidentiteedi tugevdamine;
 5) õpihuvi motiveerimine, andekate laste toetamine;
 6) õpilaste omavahelise suhtlemise arendamine, integratsioon ja tolerantsus;
 7) tugiõpilaste liikumine;
 8) tervislike eluviiside kujundamine;
 9) praktiliste oskuste andmine elus toimetulekuks, töökasvatus;
 10) keskkonnakaitse ja säästliku eluviisi edendamine.

 (2) Toetatakse haridusprojekte, mis on seotud osalemisega Euroopa Liidu koostööprogrammides Socrates, Euroopa Noored ja Leonardo da Vinci, samuti haridusprojekte, mis on seotud osalemisega teistes haridusprojektides. Eelistatud on haridusprojektid, mille tegevus omab ülelinnalist tähendust.

 (3) Noorsooprojekte toetatakse järgmistes valdkondades:
 1) suvelaagrite korraldamine;
 2) laste ja noorte linnalaagrite läbiviimine;
 3) ülelinnaliste õpilasürituste korraldamine;
 4) muu noorsooalane toetus.

§ 7.  Taotluste läbivaatamine

  Toetuse taotlusi vaatavad läbi vastavad komisjonid. Komisjonide koosseisu kinnitab linnavalitsus. Üldjuhul ei toetata projekte üle 60% projekti kogumaksumusest.

§ 8.  Toetuse eraldamine

  Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus haridusosakonna ettepanekul ja arvestades vastava komisjoni seisukohta.

§ 9.  Lepingu sõlmimine

  Toetuse saajaga sõlmib linnavalitsuse haridusosakond vastava lepingu. Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse saamise otstarve ja toetuse maksmise tähtajad;
 2) toetuse saaja kohustused toetuse sihipärasel kasutamisel;
 3) haridusosakonna õigused toetuse sihipärasel kasutamise kontrollimisel;
 4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 5) aruande esitamise aeg ja kord.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2003

Margus Tammekivi
Volikogu esimees

 

Автор: Руководитель Центра от 01.02.2012
Оценка: 

  
 
  
Вы не можете комментировать!

 

CMS Status-X