<< Февраль 2020 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  27  28  29  30  31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29  1

Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse toetamine

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst
Jõustumise kp: 06.02.2012
Avaldamismärge: RT I, 03.02.2012, 1

Haridus- ja teadusministri 19. aprilli 2011. a määruse nr 17 „Alameetme „Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” muutmine

Vastu võetud 31.01.2012 nr 6
Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 10 lõike 2 punkti 3, § 12 lõike 4 ning § 13 alusel.

§ 1. Haridus- ja teadusministri 19. aprilli 2011. a määruse nr 17 „Alameetme „Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. aprilli 2011. a määruses nr 17 „Alameetme „Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” (RT I, 26.04.2011, 3) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Taotleja võib käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 1–3 sätestatud tegevuste elluviimisesse kaasata partnereid. Partneri kaasamine peab taotluses olema põhjendatud ja partneri panus projekti selgelt välja toodud. Partneri poolt teostatavad tegevused ja abikõlblikud kulud peavad olema fikseeritud projekti tegevuskavas ja eelarves. Projekti toetuse saaja ja partner sõlmivad projektist tulenevate kohustuste täitmiseks lepingu. Partnerluslepingu koopia esitatakse rakendusüksusele koos esimese väljamaksetaotlusega.”;
2) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
„7) piirkondlikud- ja keskhaiglad.”;
3) paragrahvi 7 lõike 2 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetuse saaja ning käesoleva määruse § 4 lõike 3 punktides 1–5 ja 7 nimetatud partnerite puhul on abikõlblikud järgmised käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustele vastavad kulud:”;
4) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:
„101) infotehnoloogiliste lahenduste kulud;”;
5) paragrahvi 19 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„14) järgib ja tagab, et partner järgib „Riigihangete seaduse” §-s 182 sätestatud lihthanke korraldamise nõudeid; samuti võtab ja tagab, et partner võtab pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta);”.

§ 2. Määruse rakendamine

 (1) Käesoleva määruse § 1 punkte 1–4 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 26. aprillist 2011. a.
 (2) Käesoleva määruse § 1 punkti 5 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2012. a.
Jaak Aaviksoo
Minister
Janar Holm
Kantsler

 

Автор: Руководитель Центра от 03.02.2012
Оценка: 

  
 
  
Вы не можете комментировать!

 

CMS Status-X