<< Июль 2022 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  27  28  29  30 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31

Järva-Jaani valla ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Järva-Jaani valla ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 26.02.2009 nr 5
RT IV, 29.11.2011, 15
jõustumine 01.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkt 1 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel.
1. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 1.  Eeskirja ülesanne

 (1) Käesolev eeskiri kehtestab kinnistu vee- ja kanalisatsioonirajatiste ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumise tingimused Järva-Jaani vallas.

 (2) Eeskirja kohaldatakse koos ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega ja teiste õigustloovate aktidega.

 (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ja käesolevale eeskirjale võimaldama kinnistu veevärgi ühendamise ühisveevärgiga ja kinnistu kanalisatsiooni ühendamise ühiskanalisatsiooniga.

 (4) Järva-Jaani vallas võimaldatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine vastavalt kehtivale Järva-Jaani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale ja reoveekogumisala piiridele.

 (5) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel tema ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

 (6) Liitumislepingu tingimuste täitmine on aluseks veega varustamise ja reovee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimisel.
§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatavad mõisteid:
 1) ühisveevärk ja -kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem vähemalt 50 elaniku teenindamiseks, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine ning reovee ärajuhtimine reoveepuhastisse;
 2) liituja – ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituda sooviv kinnistu omanik, valdaja või juriidiliselt volitatud isik;
 3) abonent – kinnistu, kus kasutatakse veevarustuse- ja/või kanalisatsiooniteenust või muu teenuse tarbija, keda vee-ettevõtja on lubanud liituda;
 4) klient – kinnistu omanik või valdaja, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omanik või valdaja, kelle kinnistu veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga torustikühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud teenuslepingu ühisveevärgivee võtmiseks või reovee ärajuhtimiseks;
 5) peatoru – ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni magistraaltorustik, mille abil toimub abonendi varustamine veega või reovee vastuvõtmine;
 6) liitumispunkt – ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni omaniku või valdaja määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi või kanalisatsiooniga;
 7) liitumispunkti asukoht – avalikult kasutataval maal kuni 1 meeter väljaspool kinnistu piiri, tehniliste võimaluste puudumisel, kokkuleppel teises kohas;
 8) kinnistu ühendustorustik – kinnistu liitumispunkti ja peatorustiku vaheline torustik koos juurdekuuluva armatuuriga, kinnistu veega varustamiseks ja/või reovee ärajuhtimiseks;
 9) kinnistu veevärk ja/või kanalisatsioon – liitumispunktist kinnistu poole jääv torustik koos juurdekuuluva armatuuriga, kinnisasja veega varustamiseks ühisveevärgist või reovee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni;
 10) peakraan – sulgemisseade liitumispunktis või ühendustorustikul veeandmise piiramiseks või peatamiseks;
 11) veemõõdusõlm – veearvesti koos juurdekuuluva armatuuriga kliendi veekulu mõõtmiseks;
 12) liitumisleping – leping, mille alusel määratakse liitumistingimused;
 13) vee-ettevõtja – Järva-Jaani vallas, Järva-Jaani Volikogu poolt määratud, vee ja/või kanalisatsiooniteenust osutav ettevõte (OÜ Järva-Jaani Teenus);
 14) teenusleping – kliendi ja vee-ettevõtja vaheline leping veevarustuse ja/või kanalisatsiooniteenuse osutamiseks.
2. peatükk LIITUMINE
§ 3.  Liitumistaotluse esitamine

 (1) Ühisveevärgiga ja/või -kanalisatsiooniga liitumiseks esitab liituja vee-ettevõtjale vormikohase taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) liituja nimi, aadress ja kontakttelefon;
 2) kinnistu aadress ja katastritunnus;
 3) vee kasutamise otstarve ja tehnoloogiliste seadmete loetelu;
 4) vee keskmine ööpäevane tarve;
 5) ärajuhtimist vajava reovee kogus;
 6) sademevee ja drenaaživee ärajuhtimise korraldus;
 7) kinnistu või maaüksuse plaan mõõtkavas vähemalt 1:500, millel on näidatud olemasolevad ehitised ja kavandatavate ehitiste paiknemine koos veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikega.

 (2) Vee-ettevõtja võib liitujalt taotluse juurde nõuda täiendavaid andmeid.

 (3) Liitumistaotlus on vajalik esitada kliendil ka järgmistel juhtudel:
 1) kui klient soovib suurendada tarbitava vee või ärajuhitava reovee kogust;
 2) kui klient soovib ühendada veevõrguga tehnoloogilisi seadmeid;
 3) kinnistute jagamise korral.
§ 4.  Liitumistaotluse läbivaatamine

 (1) Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 päeva jooksul, arvates selle registreerimisest vee-ettevõtja poolt.

 (2) Taotluses esinenud puuduste ilmnemisel lepivad vee-ettevõtja ja liituja kokku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (3) Vee-ettevõtja ei rahulda taotlust, kui:
 1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada ilma selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
 2) liituja soovib ühiskanalisatsiooni juhtida reovett, milles ohtlike ainete sisaldus ei vasta Järva-Jaani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja nõuetele;
 3) liituja soovib juhtida ühiskanalisatsiooni drenaaži- või sademevett;
 4) reovee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

 (4) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitab vee-ettevõtja liitujat kirjalikult, põhjendades taotluse rahuldamata jätmise.
§ 5.  Liitumistingimused

 (1) Taotluse rahuldamisel väljastatakse liitujale vee-ettevõtja poolt liitumistingimused, mis on aluseks kinnistu ühendustorustiku väljaehitamisel.

 (2) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumistingimustes määratakse:
 1) liitumispunkt(id);
 2) tehnilised nõuded;
 3) lubatud keskmine veetarve ööpäevas;
 4) reovee reostusnäitajate lubatud piirväärtused ja ärajuhtimisrežiim ühiskanalisatsiooni;
 5) kinnistu ühendustorustiku ehitusprojekti koostamise vajadus;
 6) liitumistingimuste kehtivus, mis on üldjuhul 6 kuud.

 (3) Kui ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumiseks on vajalik koostada ühendustorustiku ehitusprojekt, peab see vastama Eesti Standard EVS 847-3:2003 Ühisveevärgi projekteerimine või Eesti Standard EVS 848-3:2003 Ühiskanalisatsioonivõrgu projekteerimine nõuetele.

 (4) Liitumistingimuste kehtivusaja möödumisel on liitujal õigus nõuda liitumistingimuste kehtivusaja pikendamist või uute tingimuste väljastamist.
§ 6.  Liitumisleping

 (1) Liitumisleping sõlmitakse enne kinnistu ühendustorustiku ehitamise algust.

 (2) Liitumislepingus määratakse:
 1) kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni liitumispunkt ja nõuded kinnistu veevärgile ja kanalisatsioonile;
 2) tingimused, mille alusel teostatakse liitumistööd;
 3) liitumistasu suurus ja tasumise kord;
 4) liituja ja vee-ettevõtja vahelised õigused ja kohustused.

 (3) Vee-ettevõtja võib liitumislepingu lõpetada juhul, kui liituja ei täida lepingust tulenevaid kohustusi ja vee-ettevõtja on teda eelnevalt kirjalikult hoiatanud. Liitumislepingu lõpetamisest on vee-ettevõtjal vajalik klienti teavitada kirjalikult minimaalselt üks nädal ette.

 (4) Liitumislepingu lõpetamisel ei kompenseerita liitujale tema poolt tehtud kulutusi.

 (5) Liitumisega seotud vaidluste lahendamine sätestatakse liitumislepingus.

 (6) Liitumisleping kehtib alates selle sõlmimisest 1 aasta või kuni lepingukohustuste täitmiseni.
3. peatükk LIITUMISTASU
§ 7.  Üldpõhimõtted

 (1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituja maksab liitumistasu.

 (2) Liitumistasu ei nõuta aastatel 2009-2012 Järva-Jaani alevi vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimistööde käigus ehitatud torustikega liitumisel.
[RT IV, 10.03.2012, 2 - jõust. 13.03.2012]

 (3) Väljaspool Järva-Jaani alevi vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimistöid rajatud torustikega liitumisel maksab liituja tasu suuruses, mis on võrdne kinnistu liitumispunkti ja ühendustorustiku väljaehitamiseks tehtud kulutustega.

 (4) Liitumistasu ei või ületada liitumispunkti ja kinnistu vahelise ühendustorustiku ehitamiseks planeeritavate või tehtud kulutuste kogusummat. Kulutuste hulka arvestatakse ka liitumispunkti ja kinnistu vahelise ühendustorustiku projekteerimise kulud.
§ 8.  Liitumistasu arvutamise alused ja kord

 (1) Liitumistasu arvutamise aluseks on vee-ettevõtja poolt kinnistu ühendustorustiku väljaehitamiseks tehtud kulutused.

 (2) Klient peab tasuma liitumistasu ka siis kui soovitakse muuta liitumise tehnilist lahendust, mis tingib liitumispunkti ümberehitamise.

 (3) Kinnistuomanike vahetusel ja liitumispunkti asukoha muutmisel vee-ettevõtja algatusel liitumistasu teistkordselt ei võeta.
§ 9.  Liitumistasu tasumine

 (1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituja maksab ühekordset liitumistasu vastavalt eeskirja § 7 lõigetes 1–4 kehtestatule.

 (2) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituja tasub liitumistasu vee-ettevõtjale.

 (3) Liitumistasu suuruse arvestab vee-ettevõtja igale liitujale eraldi.

 (4) Liitumistasu tasutakse liitumislepingus sätestatud korras.

 (5) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda liitumistasu ettemaksu kuni 50% liitumistasu suurusest.

 (6) Liitumistasu ei arvestata ja ei maksta juhul kui liituja on kokkuleppel vee-ettevõtjaga nõus omal kulul ühendustorustiku ja liitumispunkti välja ehitama. Sellisel juhul on liituja kohustatud ühendustorustiku koos liitumispunktiga tasuta üle andma vee-ettevõtjale.
4. peatükk KINNISTU VEEVÄRK JA KANALISATSIOON
§ 10.  Kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni ehitamine

 (1) Kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni ehitamine toimub vee-ettevõtja poolt väljastatud liitumistingimuste või ehitusprojekti alusel.

 (2) Kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni ehitamist korraldab liituja.

 (3) Liituja on kohustatud vee-ettevõtjat teavitama väljavalitud ehitajast minimaalselt 3 tööpäeva enne ehitamise algust.

 (4) Vee-ettevõtjal on õigus ehitustöid mitte lubada alustada, kui ehitaja kompetentsus on kaheldav.

 (5) Järva-Jaani valla ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga ühendatavate kinnistute veevärgi ja/või kanalisatsiooni ehituse nõuete järgimiseks volitatud isikutel on õigus kontrollida kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni ehitamist ja osaleda katsetuste juures.

 (6) Liituja peab teavitama käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isikuid 1 päev enne torustiku katsetamist. Katsetamisel tuleb koostada liituja poolt katsetusprotokoll kanalisatsioonitorustiku tiheduse ja/või veetorustiku surveproovi kohta.
§ 11.  Veemõõdusõlm

 (1) Kinnistu piirides tarbitav ühisveevärgi vesi peab kliendini jõudma veemõõdusõlme kaudu.

 (2) Enam kui ühe veemõõdusõlme rajamine kinnistule ühest liitumispunktist vee võtmiseks võib toimuda erandina ja ainult vee-ettevõtja loaga.

 (3) Vee ettevõtja võib lubada ajutisi kinnistu veevärke ka ilma veearvestita.

 (4) Üldjuhul peab veemõõdusõlm asuma hoones kohe välispiiride taga, kuivas ja valgustusega ruumis, kus temperatuur ei lange alla 4 °C. Kui hoones ei leidu veemõõdusõlmele sobivat ruumi, siis võib liitumise tehniliste tingimuste või ehitusprojekti kohaselt paigaldada veemõõdusõlme kaevu.

 (5) Veearvesti paigaldab veemõõdusõlmele vee-ettevõtja.
§ 12.  Kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga

 (1) Ehitustööde lõpetamisel esitab liituja vee-ettevõtjale järgmised dokumendid:
 1) teostusjoonised;
 2) katsetusprotokoll veevärgi surveproovi ja kanalisatsiooni tiheduse kohta;
 3) torustikega ühendatud tehnoloogiliste seadmete loetelu ja tehnilised näitajad.

 (2) Vee-ettevõtja paigaldab veearvesti ja ühendab kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentide esitamist, liitumistasu tasumist (vajadusel) ja teenuslepingu sõlmimist.

 (3) Enne teenuslepingu sõlmimist ja kinnistu veevärgi ühendamist ühisveevärgiga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamist ühiskanalisatsiooniga on teenuse kasutamine keelatud.
§ 13.  Ajutine veevärk ja kanalisatsioon

 (1) Vee-ettevõtja võib lubada ajutist veevõttu ja/või kanalisatsiooni kasutamist ehitustel, ajutistes müügikohtades ning tänavate, väljakute ja parkide kastmiseks ajutise teenuslepingu alusel.

 (2) Ajutisi vee- ja/või kanalisatsioonitorustikke võib paigaldada vee-ettevõtja poolt antud tingimustel.

 (3) Ajutise torustiku ühendamine mõne teise kliendi veevärgi ja/või kanalisatsiooniga tuleb kooskõlastada vee-ettevõtjaga.

 (4) Ajutised torustikud peab klient nende kasutustähtaja lõppedes omal kulul likvideerima.
5. peatükk RAKENDUSSÄTTED
§ 14.  Vastutus eeskirja rikkumise eest

  Käesoleva eeskirja nõuete rikkumisel karistatakse vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatule.
§ 15.  Kontrolli teostamine

  Kontrolli käesoleva määruse täitmise üle teostavad Järva-Jaani Vallavalitsus ja Järva-Jaani Teenus OÜ.
§ 16.  Määruse rakendamine

 (1) Järva-Jaani alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirja rakendatakse alates määruse jõustumise päevale järgnevast päevast.

 (2)
[Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (3) Järva-Jaani Vallavalitsus teavitab avalikkust eeskirja rakendumisest avalikkust Järva-Jaani valla veebilehel ja ajalehes „Jaani Teataja”.
§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2009. a.

 

Автор: Руководитель Центра от 11.03.2012

  

 

CMS Status-X