<< Апрель 2024 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30  1  2  3  4  5

Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende uhendusevalisest riigist Eestisse toimetamise korral1


Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral1

Vastu võetud 10.07.2007 nr 112
RTL 2007, 58, 1064
jõustumine 16.07.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 41 lõike 8 alusel.
§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide (edaspidi kaubasaadetis) kontrollimise kord piiripunktis ning tunnustatud sihtkohas.

 (2) Põllumajandusameti järelevalveametnik (edaspidi järelevalveametnik) teeb kaubasaadetise kontrollimise käigus kaubasaadetise dokumentide, identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]
§ 2.  Kaubasaadetise dokumentide ja identsuse kontrollimine piiripunktis

 (1) Dokumentide kontrollimise käigus kontrollitakse piiripunktis kaubasaadetisega kaasasoleva fütosanitaarsertifikaadi nõuetekohasust, fütosanitaarsertifikaadil esitatud teabe vastavust kaubasaadetise saatedokumentidel esitatud teabele ning kaubasaaja andmeid taimetervise registris. Selleks esitab kaubasaaja või kaubasaadetise valdaja piiripunktis järelevalveametnikule fütosanitaarsertifikaadi või reekspordi fütosanitaarsertifikaadi koos originaalsertifikaadi koopiaga ja muud saatedokumendid.

 (2) Järelevalveametnik kontrollib, kas fütosanitaarsertifikaadil on märge, mis kinnitab, et kaubasaadetis pärineb riigist või riigi osast, millest seda on lubatud Eestisse toimetada.

 (3) Identsuse kontrollimise käigus kontrollitakse kaubasaadetise vastavust fütosanitaarsertifikaadil ja kaubasaadetisega kaasasolevatel muudel dokumentidel esitatud teabele.

 (4) Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lubamise või kaubasaadetise hävitamise korral jääb fütosanitaarsertifikaat või reekspordi fütosanitaarsertifikaat koos originaalsertifikaadi koopiaga piiripunkti.

 (5) Dokumentide ja identsuse kontrollimise käigus kaubasaadetise nõuetele mittevastavuse tuvastamise korral määrab järelevalveametnik abinõud kaubasaadetise nõuetega vastavusse viimiseks või otsustab kaubasaadetise tagasisaatmise või muul viisil Eestist väljatoimetamise või hävitamise.
§ 3.  Kaubasaadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrollimine piiripunktis

 (1) Taimetervisenõuetele vastavuse kontrollimise käigus kontrollitakse kaubasaadetise vastavust taimetervisenõuetele. Järelevalveametnik kontrollib kaubasaadetist visuaalselt, võtab kaubasaadetise saastumiskahtluse korral kaubasaadetisest proovi ja saadab selle Põllumajandusameti plommi või turvakleebisega pitseeritult laboratooriumisse. Proovi pakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pakendit, plommi või turvakleebist rikkumata.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

 (2) «Taimekaitseseaduse» § 41 lõike 5 kohaselt teeb järelevalveametnik järelevalve tulemuste alusel kaubasaadetise Eestisse toimetamise peatamise, lubamise või keelamise otsuse. Järelevalveametnik teeb otsuse kohta asjakohase märke kaubasaadetise saatedokumentidele ning lubava otsuse puhul väljastab taimepassiga varustatava kaubasaadetise kohta taimepassi.

 (3) Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada ja vabasse ringlusse vormistada on keelatud kaubasaadetist, mille saatedokumentidel puudub järelevalveametniku tehtud kaubasaadetise Eestisse toimetamist lubav märge.
§ 4.  Vähendatud kontroll

  «Taimekaitseseaduse» § 411 lõike 1 alusel sätestatud vähendatud kontrolli kohaldatakse Venemaa Föderatsiooni Euroopa osast pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales), v.a lehis (Larix), puitu sisaldava kaubasaadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli suhtes.
[RT I, 14.03.2012, 3 - jõust. 17.03.2012]
§ 5.  Kaubasaadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontroll kaitstavasse piirkonda kaubasaadetise toimetamise korral

  Kaitstavasse piirkonda kaubasaadetise toimetamise korral kontrollitakse kaubasaadetise vastavust «Taimekaitseseaduse» § 10 lõike 5 alusel kehtestatud taimetervisenõuetele.
§ 6.  Kaubasaadetise suunamine tunnustatud sihtkohta identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolliks

 (1) Kaubasaadetise võib kaubasaaja või kauba valdaja taotlusel suunata pärast § 2 lõigete 1 ja 2 kohast dokumentide kontrolli identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrollimiseks tunnustatud sihtkohta «Taimekaitseseaduse» § 37 lõike 3 või 4 kohaselt.

 (2) Järelevalveametnik kinnitab dokumentide kontrolli tulemuse taimetervise saatekirjal pitseri ja allkirjaga ning teeb kaubasaadetise saatedokumentidele märke, et kaup on järelevalve all.

 (3) Järelevalveametnik plommib vajaduse korral või suleb turvakleebisega piiripunktist tunnustatud sihtkohta suunatava kaubasaadetise nii, et seda ei oleks võimalik avada ilma plommi või turvakleebist rikkumata. Kaubasaadetis peab olema suletud selliselt, et see ei põhjustaks ohtliku taimekahjustaja levikut ning säiliks identifitseeritavana ja muutumatuna kuni järelevalvetoimingute lõpetamiseni ja ühendusevälisest riigist Eestisse kaubasaadetise toimetamise lubamise või keelamise otsuse tegemiseni.

 (4) Põhjendatud juhul võib tunnustatud sihtkohta saata plommimata või sulgemata kaubasaadetise, kui on välistatud ohtliku taimekahjustaja leviku oht.

 (5) Taimetervise saatekirjale märgitakse tunnustatud sihtkoha nimi ja andmed selle kohta, kuhu kaubasaadetis pärast dokumentide kontrolli identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolliks suunatakse. Taimetervise saatekirjale märgitud tunnustatud sihtkohta võib vajaduse korral muuta, suunates kaubasaadetise teise lõikes 1 nimetatud tunnustatud sihtkohta juhul, kui on välistatud ohtliku taimekahjustaja leviku oht.

 (6) Taimetervise saatekirjale lisatakse kaubasaadetise fütosanitaarsertifikaadi või reekspordi fütosanitaarsertifikaadi koopia.
§ 7.  Kaubasaadetise identsuse kontrollimine tunnustatud sihtkohas

  Tunnustatud sihtkohas teeb järelevalveametnik §-s 2 sätestatud korras kaubasaadetise identsuse kontrolli ning teeb kontrolli tulemuste kohta märke taimetervise saatekirjale.
§ 8.  Kaubasaadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrollimine tunnustatud sihtkohas

  Järelevalveametnik kontrollib kaubasaadetise vastavust taimetervisenõuetele §-s 3 sätestatud korras ning teeb kontrolli tulemuste kohta märke taimetervise saatekirjale.
§ 9.  Saastunud või taimetervisenõuetele mittevastava kaubasaadetise käitlemine

 (1) Piiripunktis või tunnustatud sihtkohas taimetervise kontrolli tulemusena taimetervisenõuetele mittevastavaks tunnistatud kaubasaadetise või taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli käigus võetud proovi analüüsimise tulemuste alusel saastunuks tunnistatud kaubasaadetise või selle osa edasise käitlemise määrab järelevalveametnik koostöös Maksu- ja Tolliametiga, arvestades võimaluse korral kaubasaaja soovidega.

 (2) «Taimekaitseseaduse» § 42 kohaselt teeb järelevalveametnik saastunud või taimetervisenõuetele mittevastava kaubasaadetise kohta otsuse, millega määrab kaubasaadetise:
 1) desinfitseerimisele või muul seda laadi viisil puhastamisele piiripunktis või järelevalveametniku määratud tolliterminalis, tollilaos või hoiukohas, kui on välistatud ohtliku taimekahjustaja leviku oht;
 2) tagasisaatmisele, kasutades võimaluse korral sama veovahendit;
 3) hävitamisele tollijärelevalve all piiripunktis või piiripunktile lähimas selleks ettenähtud rajatises, kui kaubasaadetist ei ole võimalik tagasi saata ega puhastada ning on välistatud ohtliku taimekahjustaja leviku oht;
 4) teatud juhtudel ja tingimustel eritöötlemisele, kui selle tulemusel kaubasaadetis vastab taimetervisenõuetele ja ohtliku taimekahjustaja leviku oht kaob.

 (3) Järelevalveametnik kontrollib enne kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist «Taimekaitseseaduse» § 42 lõike 4 alusel tehtud otsuses määratud ja tehtud puhastamise tõhusust ning kaubasaadetise vastavust taimetervisenõuetele.
§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

1nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 9.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 3.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 5.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 6.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 6.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 2.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 3.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 7.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).
[RTL 2008, 86, 1198 - jõust. 26.10.2008]
Автор: Руководитель Центра от 13.03.2012   |  Оценка  
 
  
Вы не можете комментировать!
CMS Status-X