<< Июнь 2024 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  27  28  29  30  31 1 2
> 3 4 5 6 7 8 9
> 10 11 12 13 14 15 16
> 17 18 19 20 21 22 23
> 24 25 26 27 28 29 30

Põllumajandusministri 30. juuli 2008. a määruse nr 79 „Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima


Põllumajandusministri 30. juuli 2008. a määruse nr 79 „Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 12.03.2012 nr 26

Määrus kehtestatakse „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse” § 33 lõigete 1 ja 2 ning § 34 lõigete 1, 3 ja 5 alusel.

Põllumajandusministri 30. juuli 2008. a määrust nr 79 „Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded” (RTL 2008, 66, 941) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toorpiima käitleja võtab, märgistab ja transpordib igast piimatootmisettevõttest ja -majapidamisest, mille toorpiima ta käitleb, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramiseks vähemalt kord nädalas toorpiimaproove asjakohastes õigusaktides sätestatud meetodite kohaselt. Kui selliseid meetodeid ei ole sätestatud, siis rahvusvaheliste standardite kohaselt, nende puudumise korral eesmärgipäraseks kasutamiseks sobivate ja vajalikus ulatuses valideeritud ja dokumenteeritud meetodite kohaselt.

(2) Lõikes 1 nimetatud nõudeid ei kohaldata otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale toorpiima turustamise suhtes, mille korral kehtivad põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse nr 71 „Toorpiima käitlemise hügieeninõuded” §-s 4 sätestatud nõuded, ega väikeses koguses otse tarbijale turustamiseks mõeldud toorpiima käitlemise suhtes, mille korral kehtivad nimetatud määruse §-s 5 sätestatud nõuded.

(3) Lõikes 1 nimetatud toorpiimaproove analüüsitakse toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramiseks põllumajandusministri volitatud laboratooriumis (edaspidi volitatud laboratoorium).

(4) Toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate kindlakstegemiseks määratakse laboratoorsete analüüsidega selles sisalduvate mikroorganismide ning somaatiliste rakkude arv, antibiootiliste jääkainete sisaldumine, külmumistäpp ning valgu- ja rasvasisaldus.”;

2) määruses asendatakse läbivalt sõna „töötleja” sõnaga „käitleja” vastavas käändes;

3) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui toorpiim sisaldab antibiootilisi jääkaineid koguses, mis ületab komisjoni määruse (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (ELT L 15, 20.01.2010, lk 1–72), lisas osutatud lubatud tasemeid, siis ei vasta toorpiimaproovi võtmise päeval käitlejale üle antud toorpiima partii ühegi kvaliteediklassi nõuetele ega kuulu ühessegi kvaliteediklassi.”;

4) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „toorpiima kokkuostjat ja toorpiima tootjat” sõnaga „isikut”;

5) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui analüüsimise tulemusena selgub, et toorpiima külmumistäpi väärtus on kõrgem kui –0,516 °C, toorpiimaproov sisaldab § 3 lõikes 4 nimetatud aineid või toorpiimas sisalduvate mikroorganismide või somaatiliste rakkude arvu geomeetriline keskmine ületab Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IX jao I peatüki III osa lõike 3 punktis (a) sätestatud taset, teavitab volitatud laboratoorium analüüside tulemustest viivitamata Veterinaar- ja Toiduametit.”;

6) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajaid analüüsitakse volitatud laboratooriumis, mis on akrediteeritud § 2 lõikes 4 nimetatud näitajate analüüsimeetodite osas ja millel on vähemalt kolmeaastane kõnealuste analüüside tegemise kogemus.”;

7) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler


Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded

Vastu võetud 30.07.2008 nr 79
RTL 2008, 66, 941
jõustumine 08.08.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 33 lõigete 1 ja 2 ning § 34 lõigete 1, 3 ja 5 alusel.
§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lehma toorpiima (edaspidi toorpiim) koostisosade ja kvaliteedi määramise nõuded, meetodid ja kord ning toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüside (edaspidi analüüs) tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded ning volitatud laboratooriumile volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord.
§ 2.  Toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramine

 (1) Toorpiima käitleja võtab, märgistab ja transpordib igast piimatootmisettevõttest ja -majapidamisest, mille toorpiima ta käitleb, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramiseks vähemalt kord nädalas toorpiimaproove asjakohastes õigusaktides sätestatud meetodite kohaselt. Kui selliseid meetodeid ei ole sätestatud, siis rahvusvaheliste standardite kohaselt, nende puudumise korral eesmärgipäraseks kasutamiseks sobivate ja vajalikus ulatuses valideeritud ja dokumenteeritud meetodite kohaselt.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

 (2) Lõikes 1 nimetatud nõudeid ei kohaldata otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale toorpiima turustamise suhtes, mille korral kehtivad põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse nr 71 “Toorpiima käitlemise hügieeninõuded” §-s 4 sätestatud nõuded, ega väikeses koguses otse tarbijale turustamiseks mõeldud toorpiima käitlemise suhtes, mille korral kehtivad nimetatud määruse §-s 5 sätestatud nõuded.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

 (3) Lõikes 1 nimetatud toorpiimaproove analüüsitakse toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramiseks põllumajandusministri volitatud laboratooriumis (edaspidi volitatud laboratoorium).
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

 (4) Toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate kindlakstegemiseks määratakse laboratoorsete analüüsidega selles sisalduvate mikroorganismide ning somaatiliste rakkude arv, antibiootiliste jääkainete sisaldumine, külmumistäpp ning valgu- ja rasvasisaldus.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]
§ 3.  Toorpiima kvaliteediklasside nõuded

 (1) Kvaliteediklass määratakse toorpiimale, mis vastab kuumtöödeldud joogipiima ja piimapõhiste toodete valmistamiseks kasutatava toorpiima kohta Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004, lk 14–74) lisa III jagu IX peatükk I osas III sätestatud nõuetele.

 (2) Toorpiima kvaliteediklassi määrab toorpiima käitleja volitatud laboratooriumi poolt talle edastatud analüüside tulemuste alusel. Toorpiimas sisalduvate mikroorganismide ja somaatiliste rakkude arv peab kvaliteediklasside kaupa vastama järgmistele nõuetele:
Kvaliteediklass     Kirjeldus     Mikroorganismide
arv ml-s     Somaatiliste rakkude
arv ml-s
Eliit     Väga hea kvaliteet     ≤ 50 000       ≤ 300 000
Kõrgem     Hea kvaliteet     ≤ 100 000     ≤ 400 000
I     Rahuldav kvaliteet     ≤ 200 000     ≤ 600 000
II     Mitterahuldav kvaliteet     > 200 000     > 600 000

[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

 (3) Toorpiim kuulub sellesse lõikes 2 nimetatud kvaliteediklassi, mille nõuetele vastavad toorpiimas sisalduvate mikroorganismide arv ja somaatiliste rakkude arv. Kui toorpiimas sisalduvate mikroorganismide arv ja somaatiliste rakkude arv vastavad erinevate kvaliteediklasside nõuetele, kuulub toorpiim madalamasse kvaliteediklassi.

 (4) Kui toorpiim sisaldab antibiootilisi jääkaineid koguses, mis ületab komisjoni määruse (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (ELT L 15, 20.01.2010, lk 1–72), lisas osutatud lubatud tasemeid, siis ei vasta toorpiimaproovi võtmise päeval käitlejale üle antud toorpiima partii ühegi kvaliteediklassi nõuetele ega kuulu ühessegi kvaliteediklassi.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

 (5) Toorpiima kvaliteediklass kehtib toorpiimaproovi võtmise päevast kuni järgmise proovi võtmise päevani.
§ 4.  Analüüsitulemuste edastamine

 (1) Volitatud laboratoorium edastab § 2 lõikes 3 nimetatud analüüside tulemused ning määruse (EÜ) nr 853/2004 lisa III jagu IX peatükk III punkt 3 lõige (a) kohaselt arvutatud geomeetrilised keskmised mikroorganismide arvu ja somaatiliste rakkude arvu kohta toorpiima käitlejale analüüsimisele järgneva päeva kella 13.00ks sidevahendite kaudu või muul viisil pooltevahelise kokkuleppe kohaselt.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

 (2) Pärast volitatud laboratooriumist analüüsitulemuste saamist teavitab toorpiima käitleja analüüsitulemustest isikut, kelle toodetud toorpiima analüüsiti, viivitamata sidevahendite kaudu või muul viisil pooltevahelise kokkuleppe kohaselt.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

 (3) Kui analüüsimise tulemusena selgub, et toorpiima külmumistäpi väärtus on kõrgem kui -0,516 ºC, toorpiimaproov sisaldab § 3 lõikes 4 nimetatud aineid või toorpiimas sisalduvate mikroorganismide või somaatiliste rakkude arvu geomeetriline keskmine ületab Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IX jao I peatüki III osa lõike 3 punktis (a) sätestatud taset, teavitab volitatud laboratoorium analüüside tulemustest viivitamata Veterinaar- ja Toiduametit.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

 (4) Volitatud laboratoorium väljastab toorpiima tootja või käitleja taotlusel tema toodetud või töötlemiseks saadud toorpiima proovide analüüside tulemused katseprotokollina, väljavõttena sellest või katseprotokolli ärakirjana viie tööpäeva jooksul sidevahendite kaudu või muul viisil pooltevahelise kokkuleppe kohaselt.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]
§ 5.  Volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded

  Toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajaid analüüsitakse volitatud laboratooriumis, mis on akrediteeritud § 2 lõikes 4 nimetatud näitajate analüüsimeetodite osas ja millel on vähemalt kolmeaastane kõnealuste analüüside tegemise kogemus.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]
§ 6.  Volitatud laboratooriumile volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

 (1) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja esitab põllumajandusministrile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
 1) taotleja ja tema esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
 2) taotleja asukoha ja tegevuskoha aadress;
 3) taotletava volituse ulatus analüüsitavate näitajate kaupa ning iga näitaja puhul kasutatav analüüsimeetod.

 (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) akrediteerimisasutuse väljastatud laboratooriumi akrediteerimist tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
 2) [kehtetu - RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

 (3) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust.

 (4) Volitatud laboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud andmete või taotlemise ajal laboratooriumis valitsenud tingimuste muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult põllumajandusministrit.
§ 7.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. augustist 2008. a.
Автор: Руководитель Центра от 13.03.2012   |  Оценка  
 
  Также читайте следующие новости

Вы не можете комментировать!
CMS Status-X