<< Апрель 2024 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30  1  2  3  4  5

KOMISJONILEPING NR


KOMISJONILEPING NR. ●
 
 
Tallinnas,                                                                                                                     ●.●.2011.a.
 
Ettevõte OÜ (reg. kood: ●), asukohaga ●, keda esindab volituse/põhikirja alusel juhatuse liige ● (edaspidi Komisjoär), ühelt poolt ja
(isikukood: ●), elukohaga ● (edaspidi Komitent), teiselt poolt sõlmisid käesoleva komisjonilepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevatel tingimustel:
 
 1. LEPINGU SISU
 
 1. Lepinguga kohustub Komisjonär müüma oma nimel ja Komitendi arvel Komitendile kuuluva(d) eseme(d) (edaspidi nimetatud Objekt), mille täpne koosseis on toodud käesoleva Lepingu lisas 1. Komitent kohustub maksma Komisjonärile selle eest komisjonitasu.
 2. Komitendi määratud Objekti müügihind on ● Eesti krooni / toodud Lepingu lisas 1. Objekti müügihinna muutmisel Lepingu kehtivuse ajal kooskõlastavad Pooled uue hinna kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 
 
 1. KOMITENDI KINNITUSED JA KOHUSTUSED
 
 1. Komitent kinnitab, et on Objekti omanik ning Objekti omandiõiguse kuuluvuse üle ei ole käesoleval hetkel mingeid vaidluseid, Komitent ei ole Objekti kellelegi võõrandanud, pantinud ega koormanud teiste piiratud asjaõigustega. Komitent kinnitab, et Komisjonärile esitatavad nii Objekti omandiõigust tõendavad kui ka Objekti iseloomustavad dokumendid ja infomatsioon on tõesed.
 2. Komitent kinnitab, et ei ole sõlminud Lepingu sõlmimise hetkeks ja ei sõlmi Lepingu kehtivuse ajal Objekti müügi vahendamiseks komisjonilepingut ega muud kokkulepet ühegi teise füüsilise või juriidilise isikuga.
 3. Komitent kinnitab, et puuduvad asjaolud, mis piiraksid või välistaksid Komitendi õigust sõlmida käesolev Leping.
 4. Komitent kohustub toimetama Objekti omal kulul Komisjonärile ja andma selle akti alusel Komisjonärile üle.
 5. Komitent kohustub informeerima koheselt Komisjonäri kõigist Objekti puudustest ning muudest Objektiga toimunud muutustest, mis võivad mõjutada Objekti müüki.
 6. Komitent kohustub maksma Komisjonärile Lepinguga kokkulepitud komisjonitasu.
 7. Komitent kohustub vastama mõistliku aja jooksul kõikidele Komisjonäri poolt esitatud taotlustele ja järelepärimistele.
 8. Lepingu lõppemisel või lõpetamisel on Komitent kohustatud müümata Objekti omal kulul Komisjonärilt tagasi võtma.
 
 
 1. KOMISJONÄRI KINNITUSED JA KOHUSTUSED
 
 1. Komisjonär kinnitab, et soovib võtta endale Lepingus sätestatud kohustused ning rakendama oma kutseoskusi Objektile ostja leidmisel.
 2. Komisjonär kohustub pakkuma Objekti müüa Lepingus sätestatud tingimustel, võtma vastu Objekti tellimusi, tellimuste muudatusi ning pretensioone, teateid ja avaldusi Objekti puuduste kohta.
 3. Komisjonär kohustub võtma Objekti vastu akti alusel.
 4. Komisjonär kohustub Lepingu täitmisel hoiduma Objekti ja Komitendi maine kahjustamisest ning tegutsema ettevõtluses vajaliku hoolsusega. Komisjonär vastutab materiaalselt Komitendile oma tegevusega tekitatud kahju eest.
 5. Komisjonär kohustub Lepingu täitmisel hoidma saladuses talle seoses ülesandega teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on Komitendil õigustatud huvi.
 6. Komisjonär kohustub Lepingu lõpetamisel/lõppemisel Komitendile välja andma esemed, mis ta seoses Lepingu täitmisega on saanud, samuti Objektid, mida Komisjonär ei suutnud maha müüa.
 
 
 1. KOMISJONITASU JA MUUD KULUD
 
 1. Komitent kohustub tasuma Komisjonärile Objekti müümise korral komisjonitasu ●% Objekti müügihinnast.
 2. Komisjonitasu makstakse välja Komisjonäri poolt igakuiselt esitatava arve ja selle lisaks oleva aruandluse alusel.
 3. Lepinguga ettenähtud maksetega viivitamise korral kohustub maksetähtpäeva rikkunud Pool tasuma teisele Poolele viivist ●% (sõnadega) maksmisele kuuluvast summast iga maksmisega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.
 4. Lepinguga sätestatud kohustuste olulise rikkumise korral ühe Lepingu Poole poolt on teisel Poolel õigus Leping ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda ja nõuda Lepingut rikkunud Poolelt leppetrahvi tasumist summas ● Eesti krooni.
 5. Kui Objekt saab Komisjonäri valduses kahjustatud või läheb kaotsi, kohustub Komisjonär tasuma Komitendile Objekti müügihinna, millest arvestatakse maha Lepingus ettenähtud Komisjonäri komisjonitasu.
 
 
 1. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE
 
 1. Muudatused Lepingus tuleb vormistada kirjalikult.
 2. Lepingut muudetakse Poolte kokkuleppel. Muudatust sooviv Pool teeb kirjaliku ettepaneku, millele teine Pool annab oma seisukoha kirjalikult mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. Kui teine Pool ei anna Lepingu muudatusteks oma nõusolekut, siis muudatus ei jõustu.
 3. Lepingu Pooltel ei ole õigust taotleda Lepingu muudatusi, mille on kaasa toonud Poole enda kohustuste mittetäitmine kas Lepingu või mõne muu tema poolt sõlmitud lepingu kohaselt.
 4. Poolel on õigus Leping igal ajal üles öelda, esitades teisele Poolele 1 (üks) kuu etteteatamisega ülesütlemisavalduse.
 5. Lepingu ülesütlemisel on Komitent kohustatud müümata Objektid Komisjonärilt tagasi võtma.
 
 
 1. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUD TINGIMUSED
 
 1. Leping jõustub ●.●.201●. a.  ja kehtib kuni ●.●.201●. a. / Lepingus sätestatud ülesannete täitmiseni.
 2. Kuni Objekti müümiseni või tagasivõtmiseni Komitendi poolt kuulub Objekti omandiõigus Komitendile.
 3. Lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduse komisjonilepingu ja käsunduslepingu sätteid.
 4. Lepingu Pooled peavad Lepingut täitma heas usus, vastavuses heade kommetega ja heade tavadega.
 5. Vaidlused, mis tekivad Lepingu täitmise käigus, lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppel. Kui Pooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlus seaduses ettenähtud korras Harju Maakohtus.
 6. Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest üks kuulub peale allkirjastamist Komitendile ja teine Komisjonärile
 
 
Poolte andmed:
 
Komisjonär:                                                              Komitent:
 
Ettevõte OÜ                                                              Eesnimi Perekonnanimi
Registrikood: ●                                                                     Isikukood: ●
Aadress: ●                                                                 Aadress: ●
●                                                                                            ●
 
Poolte allkirjad:
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________                        _______________________________________________________________________________
Komisjonär                                                                            KomitentАвтор: Руководитель Центра от 13.03.2012   |  Оценка  
 
  
Вы не можете комментировать!
CMS Status-X