<< Май 2024 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  29  30 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31  1  2

AGENDILEPING NR


AGENDILEPING NR. ●
 
 
Tallinnas,                                                                                                                      ●.●.2011.a.
 
Ettevõte OÜ (reg. kood: ●), asukohaga ●, keda esindab volituse/põhikirja alusel juhatuse liige ● (edaspidi Käsundiandja), ühelt poolt ja
(isikukood: ●), elukohaga ● (edaspidi Agent), teiselt poolt sõlmisid käesoleva agendilepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevatel tingimustel:
 
 1. LEPINGU OBJEKT JA KEHTIVUS
 
 1. Agent kohustub vastavalt Lepingule iseseisvalt vahendama ja/või sõlmima Käsundiandja nimel ja arvel Lepingus sätestatud tähtaja jooksul Käsundiandja jaoks ja huvides järgnevate Käsundiandja teenuste/toodete: ● (edaspidi nimetatud Objekt) osutamise/võõrandamise lepinguid (edaspidi nimetatud Müügileping). Käsundiandja kohustub maksma Agendile Lepingu täitmise eest tasu.
 2. Agendi tegutsemispiirkonnaks Lepingu täitmisel on: ● (edaspidi nimetatud Piirkond).
 3. Käsundiandja määratud Objekti müügihind on ● Eesti krooni. Objekti müügihinna muutmisel Lepingu kehtivuse ajal kooskõlastavad Pooled uue hinna kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 4. Leping jõustub ●.●.201●  ja kehtib kuni ●.●.201● / Lepingus sätestatud ülesannete täitmiseni.
 5. Lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduse agendilepingu ja käsunduslepingu sätteid.
 
 
 1. KÄSUNDIANDJA KINNITUSED JA KOHUSTUSED
 
 1. Käsundiandja kinnitab, et on Objekti omanik ning Objekti omandiõiguse kuuluvuse üle ei ole käesoleval hetkel mingeid vaidluseid, Käsundiandja ei ole Objekti kellelegi võõrandanud ega pantinud ega koormanud teiste piiratud asjaõigustega. Käsundiandja kinnitab, et Agendile esitatavad nii Objekti omandiõigust tõendavad kui ka Objekti iseloomustavad dokumendid ja infomatsioon on tõesed. Käsundiandja kohustub nimetatud dokumendid esitama Agendile ning abistama Agenti eelnimetatud dokumentide hankimisel.
 2. Käsundiandja kohustub korraldama oma kulul Agendi vajaliku koolituse seoses Objektiga ning varustama Agenti vajalike reklaammaterjalidega.
 3. Käsundiandja kinnitab, et ei ole sõlminud Lepingu sõlmimise hetkeks ja ei sõlmi Lepingu kehtivuse ajal Piirkonnas Objekti müügi vahendamiseks agendilepingut ega muud kokkulepet ühegi teise füüsilise või juriidilise isikuga.
 4. Käsundiandja kinnitab, et puuduvad asjaolud, mis piiraksid või välistaksid Käsundiandja õigust sõlmida käesolev Leping.
 5. Käsundiandja kohustub informeerima koheselt Agenti kõigist Objekti puudustest ning muudest Objektiga toimunud muutustest, mis võivad mõjutada Objekti müüki. Ühtlasi kohustub Käsundiandja teatama Agendile hiljemalt 24 tunni jooksul Agendi poolt esitatud tellimuse esitamisest oma vastuväidetest või märkustest esitatud tellimusele.
 6. Käsundiandja kohustub maksma Agendile Lepinguga kokkulepitud Agenditasu ning hüvitama talle ka eelnevalt kirjalikult kokku lepitud Lepingu täitmisel tehtud kulutused.
 7. Käsundiandja kohustub Lepingu sõlmimisel väljastama Agendile kirjalikus vormis volikirja, millest nähtub Agendi Lepinguga kokku lepitud volitus.
 8. Käsundiandja kohustub vastama mõistliku aja jooksul kõikidele Agendi poolt esitatud taotlustele ja järelepärimistele.
 
 
 1. AGENDI KINNITUSED JA KOHUSTUSED
 
 1. Agent kinnitab, et soovib võtta endale Lepingus sätestatud kohustused ning rakendama oma kutseoskusi Objektile Käsundiandja jaoks parima ostja leidmisel. Agent kohustub Lepingu täitmisel tegutsema Käsundiandjale lojaalselt ja vajaliku hoolsusega, rakendades oma teadmisi ja võimeid Käsundiandja jaoks parima kasuga.
 2. Agent kohustub reklaamima Objekti vastavalt vajadustele Agendi poolt valitud kanalite kaudu ning korraldama Objekti tutvustuse võimalikele ostjatele.
 3. Agent kohustub teatama Käsundiandjat kõigist Lepingu täitmisega seotud olulistest asjaoludest, eelkõige nendest, mis võivad ajendada Käsundiandjat juhist muutma, samuti andma Käsundiandja nõudmisel teavet Lepingu täitmise kohta.
 4. Agent kohustub pakkuma Objekti müüa Lepingus sätestatud tingimustel, võtma vastu Objekti tellimusi, tellimuste muudatusi ning pretensioone, teateid ja avaldusi Objekti puuduste kohta. Objektide tellimused kohustub Agent edastama Käsundiandjale 24 h jooksul tellimuse saamisest.
 5. Agent kohustub lepingu täitmisel mitte kahjustama Käsundiandja mainet ning tegutsema ettevõtluses vajaliku hoolsusega. Küsimuste ja probleemide tekkimisel kohustub Agent pöörduma koheselt Käsundiandja poole.
 6. Agent kohustub Lepingu täitmisel järgima Käsundiandja juhiseid.
 7. Agent kohustub Lepingu täitmisel hoidma saladuses talle seoses ülesandega teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on Käsundiandjal õigustatud huvi.
 8. Agent kohustub Lepingu lõpetamisel/lõppemisel Käsundiandjale välja andma esemed, mis ta seoses Lepingu täitmisega on saanud.
 
 
 1. AGENDITASU JA MUUD KULUD
 
 1. Käsundiandja kohustub tasuma Agendile Lepingu nõuetekohase täitmise eest agenditasu   summas ● Eesti krooni (koos käibemaksuga) /, mis on ●% Objekti müügihinnast. Agenditasu sisaldab/ ei sisalda müügi Lepingu täitmisega seotud kulutusi. Agenditasu kuulub väljamaksmisele ● päeva jooksul arvates Müügilepingu sõlmimisest.
 2. Lepinguga ettenähtud maksetega viivitamise korral kohustub maksetähtpäeva rikkunud Pool tasuma teisele Poolele viivist ●% (sõnadega) maksmisele kuuluvast summast iga maksmisega viitatud päeva eest kuni võlguoleva summa täieliku tasumiseni.
 3. Käsundiandja kohustub Agendile hüvitama eelnevalt kirjalikult kokku lepitud mõistlikud kulud, mida Agent on teinud Lepingu täitmiseks ja mida ta võis vastavalt asjaoludele vajalikuks pidada.
 4. Käsundiandja kohustub tegema Lepingu täitmise kulutusteks ettemakse Agendile enne Lepingu täitmisele asumist summas ● Eesti krooni.
 5. Lepinguga sätestatud kohustuste olulise rikkumise korral ühe Lepingu Poole poolt on teisel Poolel õigus Leping ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda ja nõuda Lepingut rikkunud Poolelt leppetrahvi tasumist summas ● Eesti krooni.
 
 
 1. LEPINGU MUUTMINE
 
 1. Muudatused Lepingus tuleb vormistada kirjalikult.
 2. Lepingut muudetakse Poolte kokkuleppel. Muudatust sooviv Pool teeb kirjaliku ettepaneku, millele teine Pool annab oma seisukoha kirjalikult mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. Kui teine Pool ei anna Lepingu muudatusteks oma nõusolekut, siis muudatus ei jõustu.
 3. Lepingu Pooltel ei ole õigust taotleda Lepingu muudatusi, mille on kaasa toonud Poole enda kohustuste mittetäitmine kas Lepingu või mõne muu tema poolt sõlmitud lepingu kohaselt.
 
 
 1. MUUD TINGIMUSED
 
 1. Lepingu Pooled peavad Lepingut täitma heas usus, vastavuses heade kommetega ja heade tavadega.
 2. Vaidlused, mis tekivad Lepingu täitmise käigus, lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppel. Kui Pooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlus seaduses ettenähtud korras Harju Maakohtus.
 3. Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest üks kuulub peale allkirjastamist Käsundiandjale ja teine Agendile.
 
 
Poolte andmed:
 
Käsundiandja:                                                           Agent:
 
Ettevõte OÜ                                                                Eesnimi Perekonnanimi
Registrikood: ●                                                                       Isikukood: ●
Aadress: ●                                                                  Aadress: ●
●                                                                                            ●
 
Poolte allkirjad:
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________                        _______________________________________________________________________________
Käsundiandja                                                              AgentАвтор: Руководитель Центра от 14.03.2012   |  Оценка  
 
  Также читайте следующие новости

Вы не можете комментировать!
CMS Status-X