<< Июль 2024 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
> 1 2 3 4 5 6 7
> 8 9 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30 31  1  2  3  4

KLIENDILEPING


KLIENDILEPING


[kuupäev]
, registrikood, asukoht Tallinn, mida esindab juhatuse liige_________________________________, edaspidi nimetatud Büroo ja
[nimi, registri- või isikukood, aadress], edaspidi nimetatud Klient, sõlmisid alljärgneva lepingu (edaspidi nimetatud Leping):
 1. Lepingu esemeks on Kliendi esindamine tsiviilasjas nr [asja nr ja kirjeldus]
 2. Ülal toodud õigusteenuste osutamiseks annab Klient Büroole kõik seadusest tulenevad volitused, neid piiramata.
 3. Õigusteenuse osutajaks on
 4. Õigusteenuse osutaja lähtub õigusteenuse osutamisel üksnes Kliendi huvidest, eelistades Kliendi huve enda ja kolmandate isikute huvidele ning kasutab Kliendi huvides ainult selliseid vahendeid ja viise, mis ei ole vastuolus seadusega ja advokaadi kutse-eetika nõuetega, säilitades au ja väärikuse.
 5. Klient annab Büroole õigeaegselt iseseisvalt või viimase nõudel üle ülesande täitmiseks vajalikud juhised, informatsiooni, materjalid ja dokumendid ning vastutama nende õigsuse eest.
 6. Klient tasub Büroo poolt osutatud teenuse eest esitatud igakuiste arvete alusel, millele on lisatud kulutatud tööaja arvestus ning teostatud tööde kirjeldus. Tööaja arvestus toimub 15 min täpsusega. Maksmise tähtajaks on 14 päeva alates arve esitamisest. Arve õigeaegselt tasumata jätmisel lisandub arvele viivis 0,1 % päevas.
 7. Lepingu punktis 1 nimetatud teenuse eest tasub Klient Büroole ajatasu alusel, kus ühe tunni osutatud õigusteenuse hind on  eurot, millele lisandub käibemaks.
 8. Leping jõustub [kuupäev] ja lõpeb eelkõige p 1 nimetatud asjas jõustunud kohtulahendi saavutamisel ning samuti Lepingu lõppemisel muul seadusest või Lepingust tuleneval alusel.
 9. Kliendil on õigus Leping igal ajal olenemata põhjusest üles öelda, teatades sellest Büroole mõistlikult ette.
 10. Bürool on õigus Leping üles öelda vaid Eesti Eetikakoodeksis nimetatud juhtudel, eelkõige õigusteenuse eest tasumata jätmisel, seadusega vastuolus oleva korralduse andmisel või huvide konflikti tekkimisel.
 11. Büroo hoiab kolmandate isikute eest konfidentsiaalsena kogu informatsiooni, mis tuleneb Lepingu sõlmimisest ja täitmisest, välja arvatud juhud, kui informatsioon kuulub avaldamisele tulenevalt seadusest.
 12. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks Büroole ja teine Kliendile.
Poolte kontaktandmed:
Käesolev kliendileping on digitaalselt allkirjastatudАвтор: Руководитель Центра от 01.02.2012   |  Оценка  
 
  
Вы не можете комментировать!
CMS Status-X